Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan

Algemene Voorwaarde van "The Native Circle", verder te noemen TNC en "Kracht- en Totemdieren", verder te noemen KenT.

Artikel 1: Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van TNC en/of KenT bij uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van particulieren, zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door TNC en/of KenT; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TNC en/of KenT, voor de uitvoering waarvan door TNC en/of KenT derden dienen te worden betrokken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van TNC en/of KenT en zijn directie.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TNC en/of KenT en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien TNC en/of KenT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TNC en/of KenT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van TNC en/of KenT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. TNC en/of KenT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere kosten. (Hieronder vallen andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.)
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is TNC en/of KenT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TNC en/of KenT, anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TNC en/of KenT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden automatisch voor toekomstige orders.