Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan

Artikel 3: Contractduur; Uitvoeringstermijnen, Risico-overgang, Uitvoering en Wijziging overeenkomst; Prijsverhoging.

 1. Totstandkoming van een overeenkomst: Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en mij via het contactformulier of andere formulieren op of te downloaden van de website verzoekt tot een opdracht, is deze na verzending van het contactformulier of andere formulieren op of te downloaden van de website een tijdelijke overeenkomst. De overeenkomst is bindend zodra wij de opdracht bevestigen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer en fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever TNC en/of KenT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TNC en/of KenT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. TNC en/of KenT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. TNC en/of KenT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien TNC en/of KenT of door TNC en/of KenT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Onder deze regeling valt onder andere eten, drinken en eventuele overnachtingen, men kan dus niet achteraf TNC en/of KenT hierover factureren.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van TNC en/of KenT. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afnemen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is TNC en/of KenT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. TNC en/of KenT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan TNC en/of KenT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TNC en/of KenT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort de begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TNC en/of KenT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TNC en/of KenT zijn verstrekt, heeft TNC en/of KenT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten e/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan TNC en/of KenT ter beschikking heeft gesteld. TNC en/of KenT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TNC en/of KenT is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeenkomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. TNC en/of KenT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TNC en/of KenT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TNC en/of KenT bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TNC en/of KenT op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TNC en/of KenT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TNC en/of KenT gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan zijde van TNC en/of KenT die daardoor eventueel direct of indirect ontstaan.
 14. Indien TNC en/of KenT met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is TNC en/of KenT niettemin ten alle tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij TNC en/of KenT
 • -alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • -indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TNC en/of KenT rustende verplichting ingevolge de wet;
 • -indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • -of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.